Menu

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W RUMI

 

DOTYCZY:

przedszkoli:

 • Słonecznej Jedynki” przedszkola nr 1,

 • Bajki” przedszkola nr 2,

 • Przedszkola pod Topolą

oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w:

 • Szkole Podstawowej Nr 1,

 • Szkole Podstawowej Nr 4,

 • Szkole Podstawowej Nr 6,

 • Szkole Podstawowej Nr 7,

 • Szkole Podstawowej Nr 8,

 • Szkole Podstawowej Nr 9,

 • Szkole Podstawowej Nr 10.

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

 

 1. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego  w szkołach podstawowych:

 

L.p.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

o przyjęcie do:

 • przedszkola

04.03.2019 r. – 15.03.2019 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 marca 2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

25.03.2019 r. – 29.03.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 kwietnia 2019 r.

 

 

 1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:

 

 • na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość- po 20 punktów każde

 

 • Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:

 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

 2. w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 - 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.);

 3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 4. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.);

 

W/w dokument można złożyć formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 

 

 1. dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego  bądź uczących się w systemie dziennym – 5 punktów;
 2. dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne - 4 punkty,
 3. dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza do placówki w roku szkolnym, na które prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne – 3 punkty;
 4. dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 9 godzin dziennie – 2 punkty.

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów zostały wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia - oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej  lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym;

W/w składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.

 

2) w odniesieniu do kryterium określonego  w pkt 3- oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;

3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 oświadczenie o wymiarze ilości godzin korzystania z opieki przedszkolnej;

 

Wniosek oraz wzory oświadczeń dostępne były w sekretariacie przedszkola oraz poniżej:

 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola
 • Oświadczenie-wielodzietność rodziny 
 • Oświadczenie-rodzeństwo uczęszczające do przedszkola  
 • Oświadczenie-ilość godzin
 • Oświadczenie-rodzic samotnie wychowujący dziecko

 

 • Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 •  

Terminy postępowania uzupełniającego:

L.p.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

o przyjęcie do:

 • przedszkola;
 • oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

19.08. 2019 r. – 23.08.2019r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26 sierpnia 2019 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

28.08.2019 r. – 29.08.2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 sierpnia 2019 r.

 

W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu

rekrutacyjnym.

 

Rumia, dnia 31 stycznia 2019 r.

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI Z dn. 29 STYCZNIA 2018

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA RUMI Z dn. 29 STYCZNIA 2018

Pobierz

UCHWAŁA NR XXXIX/514/2017 RADY MIEJSKIEJ RUMI

UCHWAŁA NR XXXIX/514/2017 RADY MIEJSKIEJ RUMI

Pobierz