Menu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wspomaganie rozwoju każdego dziecka to najważniejsze zadanie współczesnego systemu oświaty. Przedszkole jest miejscem, w którym ten proces można rozpocząć najwcześniej. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to wspieranie dzieci ze szczególnymi uzdolnieniami, ze specyficznymi trudnościami

w rozwoju, znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej. W przedszkolu pod Topolą zatrudniony jest zespół specjalistów: 2 nauczycieli współorganizujących kształcenie dziecka w grupie, pedagog terapeuta, pedagog specjalny i  logopeda.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu prowadzona jest w świetle prawa - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020r.,poz. 1280).

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracując z dziećmi, obserwują je i przekazują rodzicom rzetelną informację o ich potrzebach. 

 

Dokonują diagnozy umiejętności szkolnych dzieci 6 - letnich realizujących roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole (diagnoza do końca października). Na podstawie jej wyników prowadzą wspomaganie rozwoju dziecka zakończone opracowaniem i przekazaniem rodzicom Arkusza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (kwiecień).

 

Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowana jest specjalistyczna pomoc w formie: wspomagania rozwoju w grupie przez nauczyciela współorganizującego kształcenie, zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez pedagoga specjalnego oraz terapii zaburzeń rozwoju mowy i wymowy prowadzonej przez logopedę – działania regulują:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r.  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 

z 2017r., poz.1635).

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020r., poz.1309)

 

Nauczyciele i specjaliści prowadzą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rumi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi i innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz wsparcia wychowawczego dla rodziców.